چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

آمار و احتمالات در یادگیری ماشین

آمار و احتمالات برای یادگیری ماشین

درس آمار و احتمالات یکی از ارکان اساسی در حوزه یادگیری ماشین است که به محققان و متخصصان این حوزه امکان می‌دهد تا داده‌ها را تحلیل کرده، الگوهای پنهان را کشف کنند و پیش‌بینی‌های دقیقی از آینده ارائه دهند. این درس به طور عمیق به بررسی مفاهیمی نظیر توزیع‌های احتمالی، تخمین‌زنی، آزمون فرضیه‌ها، تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس می‌پردازد که همگی ابزارهای حیاتی در تجزیه و تحلیل داده‌ها هستند.
کاربردهای آمار و احتمالات در یادگیری ماشین بسیار گسترده است. از پایه‌گذاری مدل‌های پیش‌بینی و تصمیم‌گیری تا ارزیابی و بهبود دقت الگوریتم‌ها، تمامی این مراحل نیازمند درک عمیقی از اصول آماری هستند. به عنوان مثال، در شبکه‌های عصبی، آمار به ما کمک می‌کند تا وزن‌های بهینه را برای نورون‌ها تعیین کنیم و احتمال خطا را به حداقل برسانیم. در یادگیری بدون نظارت، آمار و احتمالات به ما امکان می‌دهد تا ساختارهای پنهان در داده‌های بدون برچسب را کشف کنیم.
علاوه بر این، آمار و احتمالات در ارزیابی مدل‌های یادگیری ماشین نقش کلیدی دارند. مفاهیمی نظیر تحت پوشش قرار دادن (overfitting) و تعمیم‌پذیری (generalization)، که از اهمیت بالایی در این حوزه برخوردار هستند، به طور مستقیم با اصول آماری مرتبط هستند. آزمون‌های آماری مانند t-test و ANOVA به ما این امکان را می‌دهند که اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج حاصل از مدل‌های مختلف را ارزیابی کنیم.
بنابراین، آشنایی و تسلط بر آمار و احتمالات برای هر متخصص یادگیری ماشین ضروری است تا بتواند درک عمیقی از داده‌ها داشته باشد، مدل‌های دقیق و قابل اعتمادی ایجاد کند و به نتایج قابل تکیه‌ای دست یابد. این درس در دوره شما به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که با ابزارها و روش‌های آماری مورد نیاز در یادگیری ماشین آشنا شوند و آن‌ها را به طور عملی در پروژه‌های خود به کار ببرند.

سر فصل ها:
 • 1 آمار توصیفی-معرفی داده‌ها
  •     1-1- انواع داده‌ها: کمی و کیفی
  •     2-1- سطوح اندازه‌گیری: نامی، ترتیبی، فاصله‌ای، نسبی
 • 2 آمار توصیفی-شاخص‌های مرکزی
  •     1-2- میانگین (حسابی، هندسی، هارمونیک)
  •     2-2- میانه
  •     3-2- مد
 • 3 آمار توصیفی-شاخص‌های پراکندگی
  •     1-3- دامنه
  •     2-3- واریانس و انحراف معیار
  •     3-3- چارک‌ها و جعبه‌ای (Box plot)
 • 4 آمار توصیفی-توزیع فراوانی
  •     1-4- جدول فراوانی
  •     2-4- نمودارهای فراوانی: هیستوگرام، نمودار ستونی
 • 5 احتمالات-مفاهیم پایه احتمال
  •     1-5- تعریف احتمال
  •     2-5- فضای نمونه و رویدادها
 • 6 احتمالات-قوانین احتمال
  •     1-6- قانون جمع
  •     2-6- قانون ضرب
  •     3-6- احتمال شرطی
 • 7 احتمالات-استقلال و وابستگی
  •     1-7- رویدادهای مستقل و وابسته
  •     2-7- قانون بیز
 • 8 احتمالات-توزیع‌های احتمالی
  •     1-8- توزیع باینومیال
  •     2-8- توزیع نرمال
 • 9 آمار استنباطی-نمونه‌گیری و توزیع نمونه‌ای
  •     1-9- انواع نمونه‌گیری: تصادفی ساده، طبقه‌ای، خوشه‌ای
  •     2-9- توزیع نمونه‌ای و قانون اعداد بزرگ
 • 10 آمار استنباطی-تخمین نقطه‌ای و بازه‌ای
  •     1-10- تخمین میانگین و واریانس جامعه
  •     2-10- بازه اطمینان برای میانگین و واریانس
 • 11 آمار استنباطی-آزمون فرضیه‌ها
  •     1-11- آزمون‌های t و زد (Z)
  •     1-11- مفهوم فرض صفر و فرض مقابل
  •     3-11- آزمون Chi-square برای استقلال
  •     4-11- تفسیر p-value و سطح معناداری
 • 12 آمار استنباطی-تحلیل واریانس (ANOVA)
  •     1-12- o مقایسه میانگین‌های چند گروه
  •     2-12- فرضیات ANOVA و تفسیر نتایج
 • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
دکتر عادل فاطمی( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ) | رزومه مدرس

Adel Fatemi
Assistant Professor at Islamic Azad University, Sanandaj Branch

مهارتها

‌آمار
داده کاوی
نرم افزارهای آماری

SPSS
R
Stata
EViews
SmartPLS
LisRel
Amos
MedCalc

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید