چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

آموزش نرم افزار SmartPLS

روشهای تحقیق کمی روشهایی مبتنی بر آمار و داده های برگرفته از نمونه های زیاد هستند.
یکی از بهترین و پرکاربردترین روشهای آماری در مطالعات معماری و شهرسازی روش مدل معادلات ساختاری است.
مدل معادلات ساختاری SEM، کاملترین مدل آماری است. این نوع مدلهای آماری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون را در قالب یک ساختار علی بیان می کند.
نرم افزارهای متعددی این گونه مدلها را برازش داده و خروجی آنها علاوه بر مدل برازش شده شامل شاخصهای برازش نیز هست.
نرم افزارهای قدیمی تر مانند لیزرل، ایموس و ... براساس روش کواریانس محور عمل می کنند که به حجم نمونه و تعداد داده های زیاد نیاز دارند. اما نرم افزار اسمارت پی ال اس که به روش واریانس محور عمل می کند با تعداد داده های کمتر نیز مدل را برازش می دهد.
در این دوره آموزشی ابتدا انواع مدلهای آماری و نقش و نوع متغیرها در مدل بحث شده، تفاوت روشهای واریانس

سر فصل ها:
  • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
دکتر عادل فاطمی( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ) | رزومه مدرس

Adel Fatemi
Assistant Professor at Islamic Azad University, Sanandaj Branch

مهارتها

‌آمار
داده کاوی
نرم افزارهای آماری

SPSS
R
Stata
EViews
SmartPLS
LisRel
Amos
MedCalc

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید