چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

(Web Design fundamental (HTML5, CSS3

آموزش مقدماتی Html و CSS

سر فصل ها:
 • 1 مقدمه
  •     1-1- محیط ویرایشگر
  •     2-1- معرفی HTML
  •     3-1- ساختار اولیه یک صفحه HTML
 • 2 تگ ها
  •     1-2- تگ های باز و بسته
  •     2-2- تگ های block و inline
  •     3-2- تگ های پرکاربرد و ...
  •     4-2- جدول، لیست و فرمت دهی و...
 • 3 فرم‌ها و ورودی‌ها
  •     1-3- ایجاد فرم‌ها با استفاده از فیلدهای مختلف نظیر text، email، checkbox و ...
  •     2-3- دیگر عناصر فرم مانند submit, select, textarea و ...
 • 4 تصاویر و لینک ها
  •     1-4- افزودن تصاویر به صفحه
  •     2-4- ایجاد لینک‌ها و ارتباط دادن صفحات
 • 5 اشیاء تعاملی: از انواع داده تا نقشه‌ها
  •     1-5- افزودن صوت و ویدیو
  •     2-5- نحوه قرار دادن نقشه‌ها در صفحه
 • 6 مقدمه‌ای بر CSS
  •     1-6- نحوه اعمال استایل‌ها به صفحات HTML
  •     2-6- inline استایل‌دهی و استفاده از استایل‌های خارجی
 • 7 تغییر رنگ و اندازه و ... تگ ها
  •     1-7- رنگ ها
  •     2-7- backgrounds و borders
  •     2-7- margins و padding
  •     3-7- height / width
  •     4-7- text style و outline و font style
  •     5-7- units و important!
 • 8 اضافه کردن فوت و آیکون
  •     1-8- اضافه کردن و تغییر دادن فونت
  •     2-8- اضافه کردن icon
 • 9 استایل دهی link, list, table, navbar
  •     1-9- link
  •     2-9- list و navbar
  •     3-9- table
 • 10 تغییر display و موقعیت و... تگ ها
  •     1-10- display
  •     2-10- position, z-index
  •     3-10- max-width, overflow
  •     4-10- float
 • 11 استایل دهی پیشرفته تر
  •     1-11- ایجاد سایه
  •     2-11- gradients
  •     3-11- text effects
 • 12 flexbox & grid
  •     1-12- flex
  •     2-12- grid
 • 13 مینی پروژه صفحه login/sign up
  •     1-13- ساخت صفحه sign up
  •     2-13- ساخت صفحه login
 • 14 responsive (media queries)
  •     1-14- breakpoints
  •     2-14- media queries
 • 15 animation
  •     1-15- keyframes
  •     2-15- animation(name, duration, ...)
 • 16 transforms و transitions
  •     1-16- translate و scale و rotate و ...
  •     2-16- transition (delay, duration, ...)
 •     17-- پروژه نهایی ساخت صفحه اصلی تلوبیون
 • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
آقای حمید امینی( مربی آکادمی فناوران بیرکار ) | رزومه مدرس

Front End Developer | Reactjs & Taliwindcss
دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

مهارتها

html, css, bootstrap, tailwindcss, javascript, reactjs

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید